هادی جلسه هفتگی 10/9/1392 در هیئت لواءالزینبــــ بیت الحیدر(ع) سابق بس