مصاحبه اختصاصی روزنامه صفیر استان کرمان با مداح بااخلاص اهل البیت هادی گلستانی