جلسه هفتگی 24 تیر 1400 هیئت منتظران ظهور زرند روح آباد