جلسه هفتگی 1392/10/14 اجرا شده در هیئت لواءالزینبــــ بیت الحـــــیدر